เกี่ยวกับสมาคม
แฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่งคืออะไร

 • ธุรกิจให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ให้กับลูกค้า
 • โดยการรับซื้อลดเอกสารการค้า ที่มีการโอนสิทธิในการเรียกเก็บหนี้
 • บริหารจัดการบัญชีลูกหนี้การค้า โดยเรียกเก็บหนี้ เมื่อครบกำหนด

ประเภทของธุรกิจแฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่งในประเทศ (Domestic Factoring) – ลูกหนี้การค้า เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการหลักในประเทศ

 • Disclosed Factoring – ต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึง ข้อตกลงการค้า และเงื่อนไขการโอนสิทธิ
 • Confidential Factoring or Non-Notification – ไม่มีการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงข้อตกลงการค้า และการโอนสิทธิ

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแฟคตอริ่ง

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคำนวณตาม

 • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายการดำเนินการขออนุมัติวงเงิน
 • ค่าใช้จ่ายการดำเนินการขออนุมัติวงเงิน
 • ความเสี่ยงแต่ละรายลูกค้า
 • อ้างอิงตามบริษัทอื่น ในกลุ่มธุรกิจ
 • ความยึดหยุ่นของเงื่อนไขการเรียกเก็บหนี้

ขั้นตอนการทำแฟคตอริ่ง

มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ
  1. บริษัทแฟคตอริ่ง – ซึ่งได้รับการโอนสิทธิการชำระเงินจากลูกค้า
  2. ลูกค้า – ผู้นำเอกสารมาขายลดโอนสิทธิการชำระเงินจากลูกหนี้ โดยได้รับเงินสดล่วงหน้า
  3. ลูกหนี้ – ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากลูกค้า

บริษัทแฟคตอริ่ง จะรับซื้อเอกสารการค้า หลังจากมีการตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น และจะจ่ายเงินสดล่วงหน้าให้กับลูกค้าในสัดส่วนประมาณ 80% ของมูลค่าเอกสารฯที่นำมาขายโอนสิทธิ โดยหักค่าธรรมเนียม,ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)

ณ วันครบกำหนดชำระ บริษัทแฟคตอริ่ง จะเรียกเก็บหนี้ และส่งคืนเงินส่วนต่างหลังจากหักชำระหนี้ในส่วน 80% แรก คืนไปยังลูกค้า

สินเชื่อแฟคตอริ่ง แตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อย่างไร

 • สินเชื่อแฟคตอริ่ง จะจ่ายเงินสดล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ตามสัดส่วน จากมูลค่าในเอกสารการค้าที่นำมาขายโอนสิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นจำนวนที่ลูกค้าสามารถทราบล่วงหน้า
 • สินเชื่อแฟคตอริ่ง ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ เพื่อค้ำประกันการขออนุมัติวงเงิน

ข้อได้เปรียบของสินเชื่อแฟคตอริ่ง

 • ตอบสนองความต้องการเงินทุนให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วกว่า
 • ลดระยะเวลารอคอยเครดิตการค้า จากลูกหนี้
 • เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ได้
 • ลูกค้าสามารถบริหารจัดการยอดเอกสารการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น