เกี่ยวกับสมาคม
แฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่งคืออะไร

ประเภทของธุรกิจแฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่งในประเทศ (Domestic Factoring) – ลูกหนี้การค้า เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการหลักในประเทศ

  • Disclosed Factoring – ต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึง ข้อตกลงการค้า และเงื่อนไขการโอนสิทธิ
  • Confidential Factoring or Non-Notification – ไม่มีการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงข้อตกลงการค้า และการโอนสิทธิ

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแฟคตอริ่ง

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจะคำนวณตาม

ขั้นตอนการทำแฟคตอริ่ง

มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ
  1. บริษัทแฟคตอริ่ง – ซึ่งได้รับการโอนสิทธิการชำระเงินจากลูกค้า
  2. ลูกค้า – ผู้นำเอกสารมาขายลดโอนสิทธิการชำระเงินจากลูกหนี้ โดยได้รับเงินสดล่วงหน้า
  3. ลูกหนี้ – ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากลูกค้า

บริษัทแฟคตอริ่ง จะรับซื้อเอกสารการค้า หลังจากมีการตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น และจะจ่ายเงินสดล่วงหน้าให้กับลูกค้าในสัดส่วนประมาณ 80% ของมูลค่าเอกสารฯที่นำมาขายโอนสิทธิ โดยหักค่าธรรมเนียม,ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)

ณ วันครบกำหนดชำระ บริษัทแฟคตอริ่ง จะเรียกเก็บหนี้ และส่งคืนเงินส่วนต่างหลังจากหักชำระหนี้ในส่วน 80% แรก คืนไปยังลูกค้า

สินเชื่อแฟคตอริ่ง แตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อย่างไร

ข้อได้เปรียบของสินเชื่อแฟคตอริ่ง