ประวัติความเป็นมา
แฟคตอริ่ง

ประวัติความเป็นมา

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543  โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง  รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า  การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ  โดยในปีแรกทางสมาคมฯ ได้รวบรวมสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งได้  10 บริษัท  ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกทั้งหมด 12  บริษัท  แบ่งออกเป็น  บริษัทมหาชน 3 บริษัท 
บริษัทจำกัด 5 บริษัท ธนาคารพาณิชย์  3 ธนาคาร สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ธนาคาร) 1 แห่ง   ปัจจุบัน นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรจากพันธมิตรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  รวมถึงการร่วมเป็นการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการด้านการเงินและการลงทุน ของสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย

ธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการค้า  ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯได้ช่วยสนับสนุนเงินทุนหมันเวียนเพื่อการค้าให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี  ดังนั้น กล่าวได้ว่าสมาชิกของสมาคมฯมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ   ในการขับเคลื่อนธุรกิจการค้า ในระบบ ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศในธุรกิจที่หลากหลาย จากการที่สมาคมฯ มีส่วนขับเคลื่อนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทำให้สมาคมฯ มีกลุ่มพันธมิตรที่ดีมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน