สมาชิก
สมาคมไทย

ประกาศสมาคม

       ด้วยสมาคมสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสมาชิกทั้งประเภทสามัญ และวิสามัญ (ตามFile ใบสมัครสมาชิกสมาคม)

       ประเภทสมาชิกสามัญ : วิสาหกิจประเภทนิติบุคคลที่ประกอบธุรกรรมสินเชื่อแฟคตอริ่ง โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และมีการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง เกินกว่าร้อยละ 25 ของสินเชื่อทั้งหมด(หากน้อยกว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ)

       ประเภทสมาชิกวิสามัญ : บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจในการค้าอุตสาหกรรม หรือการเงิน ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมสินเชื่อแฟคตอริ่ง และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

สิทธิประโยชน์ :

  1. สมาชิกจะได้รับการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประชุมและรับฟังข่าวสาร เพื่อเป็นการ Update กระบวนการความคิดและแนวปฏิบัติการทำงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯเท่าที่จะอำนวยได้
  3. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นทางด้านธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่ง หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ  ผ่านสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในการเข้าไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่นระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติที่สำคัญ เป็นต้น
  5. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในบางกรณี หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ

สมาชิก สมาคมไทย

1. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2343-3000, โทรสาร : 0-2287-2973-4

2. บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2254-3360-3 

3. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1168/55 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2285-6326-32, โทรศัพท์ : 0-2254-3360-3

4. บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2406-2853-4

5. บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2657-6222

6. บริษัท เอสจีเอส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

121 อาคาร WTH Holding ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2232-1789

7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2265-3000

8. ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2299-8000

9. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 0-2222-0000

10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2299-2349

11. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2163-4260

12. บริษัท แอคครีทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 25-01 ซอยสุขุมวิท 12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0-2653-1195

13. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2111-9999