ธุรกิจ
แฟคตอริ่ง

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำหับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้า  ผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคอเตอร์  ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้  โดยบริษัทแฟคเตอร์จะจ่ายเงินบางส่วนตามแต่ตกลงกัน  พร้อมกันนั้นก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้  ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกำหนดชำระ และรับผิดชอบต่อหนี้สินตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

การทำแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ การทำแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

หนึ่ง

บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ เรียกว่า บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า แฟคเตอร์

สอง

บริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริการเงินเชื่อและขายโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการเงินเชื่อนั้น เรียกว่า ผู้ขาย (Client)

สาม

บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ และเป็นลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายให้กับแฟคเตอร์ เรียกว่า บริษัทลูกหนี้ (Customer)

ประโยชน์ของ การทำแฟคตอริ่ง

ช่วยเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับผู้ขายสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อ  โดยสามารถเปลี่ยนใบกำกับสินค้าหรือใบวางบิลเป็นเงินสดได้ทันที  ทำให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการทำธุรกิจเร็วขึ้น  โดยไม่ต้องไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์  ซึ่งเงื่อนไขในการกู้ส่วนใหญ่ต้องมีหลักประกัน   แต่การทำแฟคตอริ่ง บริษัทแฟคตอริ่ง จะไม่เน้นเรื่องหลักประกันแต่จะให้ความสำคัญกับลูกหนี้แห่งสิทธิเป็นประการสำคัญมากกว่า 

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการจึงสามารถได้รับการสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียนได้ง่ายและสะดวกกว่า   การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

สมาชิกสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
สมาชิกสมาคมไทย
ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง