คณะกรรมการ
ชุดปัจจุบัน
คณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมฯ (2562 – 2564)

about-1-510x268

คณะกรรมการของสมาคมฯ  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน   คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี   ปัจจุบันมีคณะกรรมการโดยเป็นผู้แทนของ 5 สมาชิก

คณะกรรมการสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (2562-2564)​

1. นายอัครวิทย์ สุกใส

นายกสมาคม
บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

2. นายปากน้ำ สาระกุล

อุปนายก
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายจรินทร์ ดิลกธรรมนุกูล

เหรัญญิก
บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย)

4. นายพจนารถ แสงพฤกษ์

นายทะเบียน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ นายทะเบียน
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน

สมาชิกสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

 1. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
 5. บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เอสจีเอส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารออมสิน
 9. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท แอคครีทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่ง ในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ. 2548 ธนาคารพาณิชย์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการแฟคตอริ่ง โดย ณ เวลานั้น มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ เปิดให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง จำนวน 15 แห่ง
 • เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่ง มิได้ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ดังเช่นธนาคารพาณิชย์ จึงยังไม่มีการร่างกฎหมายเฉพาะขึ้นมารองรับการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น การกำหนดกรอบข้อบังคับบางประการ จึงให้อ้างอิงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543ประกอบด้วยสมาชิกแรกเริ่ม 11 ราย ในปัจจุบัน สมาคมฯ มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 13 ราย