คณะกรรมการ
ชุดปัจจุบัน
คณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมฯ (2562 – 2564)

about-1-510x268

คณะกรรมการของสมาคมฯ  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน   คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี   ปัจจุบันมีคณะกรรมการโดยเป็นผู้แทนของ 5 สมาชิก

คณะกรรมการสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (2562-2564)​

1. นายอัครวิทย์ สุกใส

นายกสมาคม
บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

2. นายปากน้ำ สาระกุล

อุปนายก
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายจรินทร์ ดิลกธรรมนุกูล

เหรัญญิก
บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย)

4. นายพจนารถ แสงพฤกษ์

นายทะเบียน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ นายทะเบียน
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน

สมาชิกสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

 1. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
 5. บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เอสจีเอส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารออมสิน
 9. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท แอคครีทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่ง ในประเทศไทย