สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจ

แฟคตอริ่ง

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง
รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ
รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ

ประวัติความเป็นมา

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543  โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง  รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า  การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อโอนสิทธิลูกหนี้การค้า

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำหับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้า  ผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคอเตอร์  ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้  โดยบริษัทแฟคเตอร์จะจ่ายเงินบางส่วนตามแต่ตกลงกัน  พร้อมกันนั้นก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้  ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกำหนดชำระ และรับผิดชอบต่อหนี้สินตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

การทำแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ การทำแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

หนึ่ง

บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ เรียกว่า บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า แฟคเตอร์

สอง

บริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริการเงินเชื่อและขายโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการเงินเชื่อนั้น เรียกว่า ผู้ขาย (Client)

สาม

บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ และเป็นลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายให้กับแฟคเตอร์ เรียกว่า บริษัทลูกหนี้ (Customer)

คณะกรรมการสมาคมฯ (2562 – 2564)

about-1-510x268

คณะกรรมการของสมาคมฯ  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน   คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี ปัจจุบันมีคณะกรรมการโดยเป็นผู้แทนของ 5 สมาชิก

คณะกรรมการสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (2562-2564)

1. นายอัครวิทย์ สุกใส

นายกสมาคม
บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

2. นายปากน้ำ สาระกุล

อุปนายก
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายจรินทร์ ดิลกธรรมนุกูล

เหรัญญิก
บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย)

4. นายพจนารถ แสงพฤกษ์

นายทะเบียน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ นายทะเบียน
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน

สมาชิกสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

 1. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
 5. บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เอสจีเอส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารออมสิน
 9. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท แอคครีทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่ง ในประเทศไทย

ข่าวและกิจกรรม