สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจ

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ

ประวัติความเป็นมา

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543  โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟคตอริ่ง  รวมถึงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า  การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำหับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้า  ผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคอเตอร์  ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้  โดยบริษัทแฟคเตอร์จะจ่ายเงินบางส่วนตามแต่ตกลงกัน  พร้อมกันนั้นก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้  ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกำหนดชำระ และรับผิดชอบต่อหนี้สินตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

การทำแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ การทำแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

หนึ่ง

บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ เรียกว่า บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า แฟคเตอร์

สอง

บริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริการเงินเชื่อและขายโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการเงินเชื่อนั้น เรียกว่า ผู้ขาย (Client)

สาม

บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ และเป็นลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายให้กับแฟคเตอร์ เรียกว่า บริษัทลูกหนี้ (Customer)

about-1-510x268

คณะกรรมการของสมาคมฯ  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน   คณะกรรมการของสมาคม  อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี ปัจจุบันมีคณะกรรมการโดยเป็นผู้แทนของ 5 สมาชิก

คณะกรรมการสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (2565-2566)

1.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

4.บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

6.บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7.บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

 8.บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

9.บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

10.เอ็นทราฟิน บี.วี.

11.บริษัท เออีซี โมบาย จำกัด

12.บริษัท เบย์ คอมเมิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด