• Home
  • Blog
  • การเตรียมพัฒนาระบบ E-Factoring Platform

การเตรียมพัฒนาระบบ E-Factoring Platform

นายอัครวิทย์ สุกใส (นายกสมาคมฯ) และนายจรินทร์ ดิลกธรรมานุกูล (เหรัญญิกสมาคมฯ) พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการเตรียมพัฒนาระบบ E-Factoring Platform เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
LinkedIn